Şifremi Unuttum

 

Ziyaretçi : Ziyaretçi
Browser : Unknown
Dil : Türkçe
Ip Adres : 35.173.48.224
Zaman : 18.08.2019 16:21:20
EĞİTİM ÖRNEKLERİ

1. Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Ders Örneğini Başlat
İnsan kaynakları (personel), sağlık kurumlarında bütün faaliyetleri doğrudan veya dolaylı biçimde gerçekleştiren kişileri ifade etmektedir. İnsan kaynakları yönetimi ise sağlık kurumunda personelin etkili ve verimli biçimde çalıştırılmasıyla ilgili faaliyetler bütünü veya sistemi olarak tanımlanabilir. Diğer hizmet kurumları gibi sağlık kurumları da –her ne kadar gelişmiş teknik ekipmandan yararlansa da- emek yoğun teknoloji kullanarak amaçlarına ulaşırlar. Sağlık kurumlarının etkili olabilmesi için gerekli faaliyetler, eğitim ve deneyimi birbirinden çok farklı personel grubunun eşanlı çalışmalarıyla yürütülür. Sağlık hizmetlerinin yaşamsal özelliği, hizmet üretiminde personelin oynadığı rolün ciddiyeti ve sağlık personelinin özellikleri, personel giderlerinin toplam giderler içindeki payının artması, insan kaynakları yönetiminin önemini artırmış; insan kaynakları yönetiminin etki alanlarının gelişmesine yol açmıştır.
Günümüzde sağlık kurumları hızla değişen ve rekabetin yoğunlaştığı bir çevre içinde çalışmaktadırlar. Bu değişken ve rekabetçi ortamda sağlık kurumlarının ayakta kalabilmesinin temel koşullarından birisi, etkili bir insan kaynakları yönetimi sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesidir. Bu sayede sağlık kurumları, dış çevrenin yarattığı tehditlerden korunabilir ve çevrenin yarattığı fırsatlardan yararlanabilirler.
Bu dersin temel amacı, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi kavram ve işlevleri hakkında katılımcıların mevcut kuramsal bilgi düzeylerinin geliştirilmesini ve uygulama becerilerinin artırılmasını sağlamaktır.

2. Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim Teknikleri

Ders Örneğini Başlat
Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim Teknikleri isimli bu eğitimin temel hedefi ve bu eğitim alanları başlıca;
 • Finansal yönetimin amacı ve kapsamı
 • Finansal yönetimin temel politikaları
 • Finansal planlama
 • Sermaye bütçelemesi
 • Risk ve getiri
 • Sermaye yapısı ve sermaye maliyeti
 • Kâr payı politikaları gibi temel finans konuları ve bu konuların sağlık işletmelerinde nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiği konusunun açıklığa kavuşturulmasıdır.

Bu ders kapsamında Finansal Yönetimin temel amacı olan DEĞER YARATMA ilkesinden hareket ederek, sağlık işletmelerinden kastedilenin ağırlıklı olarak hastaneler özellikle de özel hastanelerdeki finansal yönetim uygulamaları olmaktadır.
Bu dersin öğretilmesi ile ileri düzey finansman derslerinin takibine temel oluşturulmakta ve bilgilerin sağlık işletmelerinde pratik uygulanmasının sağlanması hedeflenmektedir.

3.Sağlık İşletmelerinde İşletmeciliğin Temel Kuralları

Bu dersin hedefi,
sağlık sektöründe yöneticilik yapmaya aday olanların veya halen bu sektörde yönetici olup da sağlık işletmeciliği konusunda eğitim almamış olan profesyonellere işletme yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi ile ilgili temel kavramları ve teknikleri tanımlayabilme ve bu teknikleri sağlık işletmelerine uygulayabilme becerisinin kazandırılmasıdır

4. Yönetim Bilgi Sistemleri

Bu açıklamalar çerçevesinde çalışmanın ilk olarak örgüt sistemlerinde bilgi ihtiyacının ve bilgi akışının ortaya konması ve işletmelerde bilgi sistemlerinin yapısı ve işleyişinin anlaşılması açısından “İşletme Yönetiminde Sistem Yaklaşımı ve İşletmelerde Bilgi Akış Alt Sistemi” konusu ele alınmaktadır. Bu bölümde sistem yaklaşımına ilişkin temel kavramlar açıklandıktan sonra işletmelerde bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması sürecinde yararlanılan Sistem Analizi Metodolojisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, işletmelerde bilgi akışının karar süreci üzerindeki etkisini vurgulamak açısından Karar Verme Süreci açıklanmaktadır. Daha sonra Sistem Yaklaşımı çerçevesinde Örgüt Sistemi Modeli açıklandıktan sonra Bilgi Akış Sistemi ve işletmelerde bilginin önemi ve bilgi kullanımı ana hatlarıyla açıklanmaktadır.

5. Sağlık Politikası ve Planlaması

Sağlık Politikası ve Planlaması isimli bu eğitimin temel hedefi başlıca;
 • Politika ve Planlama Kavramları ve Sağlık Politikası ve Planlaması
 • Politika Belirleme ve Planlama Teorileri
 • Politika Belirleme ve Güç Teorileri
 • Politika Gündemini Belirleyenler
 • Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar
 • Global Sağlık Politikaları
 • Sağlık Sektörü Reformu
 • Türkiye'de Sağlık Sektörünün Genel Görünümü
 • Türkiye'de Sağlık Politikaları ve Reformlar

hakkında bu eğitimi alanları aydınlatarak konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Ders 14 bölümden oluşmaktadır.

6. Sağlık İşletmelerinde Finansal Yapı ve Planlanması

Bu eğitimde; sağlık işletmeleri yöneticilerine temel finansal kavramları ve sağlık sektörünün finansal yapılanması konusunda temel bilgileri sunduktan sonra, sağlık yöneticilerinin finansal planlamada kullanacakları kaynak planlaması, bütçeleme, işletme sermayesi stratejilerini ve finansal performans ölçüm tekniklerini aktarmak, son olarak da sağlık yöneticilerinin hem finansal hem de tüm faaliyet planlamaları için kullanılacak sayısal karar verme tekniklerini açıklamak hedeflenmektedir.

7. Sağlık İşletmelerinde Finansal Muhasebe

Bu eğitim;
 • Hastane yönetiminin finansal raporlama ihtiyaçlarına cevap vermeyi,
 • Hastanelerde ortak ve standart muhasebe politikalarının uygulanmasını sağlamayı,
 • Dahili kontrollerin, varlıkları gözetecek biçimde devam etmesini,
 • Faaliyetlerinin kontrolünün, sağlıklı bir planlama, bütçeleme ve tahmin süreciyle desteklenmesini,
 • Nakit kontrolünün sıkı şekilde yapılmasını,
 • Mali yönetimin kontrollü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini,
 • Raporlamada Türkiye Muhasebe Standartlarına uyulmasını

temin edecek biçimde işleyecek bir politikanın ana hatlarını açıklamaya yönelik olacaktır.