Şifremi Unuttum

 

Ziyaretçi : Ziyaretçi
Browser : Unknown
Dil : Türkçe
Ip Adres : 35.173.48.224
Zaman : 18.08.2019 16:02:36
EĞİTİMLERİMİZ
Sağlık Bakanlığı Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) ile sağlıkta insan kaynakları eğitim kapasitesinin artırılmasını, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi yerine getirebilmelerini ve mesleki gelişimlerinin devamını sağlamayı amaçlamaktadır. Geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin bazı sınırlılıkları (mekan, zaman, ulaşım problemi vb.) ve yüksek maliyet nedeniyle yürütülmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle USES Sağlık Bakanlığı personelinin mezuniyet sonrası eğitimler ile desteklenmesi için kurulmuştur. Sağlık personeline yönelik uzaktan eğitimler 2006 yılından bu yana sürdürülmektedir. Sistemde sunulan eğitimlerin amacı, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirerek, görevlerini daha iyi yerine getirebilmelerini sağlamaktır. USES tarafından sunulmuş ve sunulmakta olan eğitimler aşağıda özetlenmiştir:
Aday Memurluk Temel Eğitim
Mevzuat çerçevesinde düzenlenen Aday memurluk temel eğitiminde 12 ders yer almaktadır.
 • 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Devlet Malını Koruma ve Güvenlik Tedbirleri
 • Genel Olarak Devlet Teşkilatı
 • Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
 • Haberleşme
 • Halkla İlişkiler
 • İnsan Hakları
 • Milli Güvenlik Bilgileri
 • T.C. Anayasası
 • Türkçe Dil Bilgisi Kuralları
 • Yazışma ve Dosyalama
Aday Memurluk Hazırlayıcı Eğitim
Mevzuat çerçevesinde düzenlenen Aday memurluk hazırlayıcı eğitiminde Sağlık Bakanlığı yapısı ile ilgili 18 ders yer almaktadır.
 • 663 Sayılı KHK
 • Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
 • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Temel Eğitim Ders Notları
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Temel Yönetim Becerileri Eğitimi (TYBE)
Temel Yönetim Becerileri Eğitimi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında yönetici pozisyonundaki ya da yönetici adayı personele verilmiştir. İçerik ve teknoloji revizyonu nedeni ile şu an devam etmemektedir. Bu eğitim programında;

 • Bir Ekibi Yönetmek,
 • Bugünün Lideri,
 • Değişim Yönetimi,
 • Öğrenen Organizasyon,
 • Performans Yönetimi,
 • Problem Çözme Teknikleri,
 • Proje Yönetimi,
 • Takım Çalışması,
 • Temel Finans Bilgisi,
 • Temel Finans Analizi ve
 • Temel Yönetim Becerileri

dersleri yer almaktadır.

İleri Yönetim Becerileri Eğitimi
Bu eğitimde yer alan konu başlıklarından 4 ayrı modül hazırlanarak  taşra teşkilatında çalışan personele verilmiştir. Bu modüller;
 • Personel ve Ofis Yönetimi
 • Başhemşirelikte Yönetim ve Liderlik
 • Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik
 • Aile Hekiminin yanında çalışan personel eğitimi şeklindedir.
Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık yöneticilerine ve hastane yöneticilerine yönelik eğitim programları düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda uzaktan eğitim yöntemi ile “Sağlık Yöneticiliği” ve “Hastane Yöneticiliği” eğitimleri uzaktan eğitim yüksek lisans kriterlerine uygun olarak 2014 yılına kadar yürütülmüştür. Sağlık Yöneticiliği Eğitim Programı, Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki yöneticilere, Hastane Yöneticiliği Eğitim Programı ise hastane yöneticilerine verilmiştir. Bu eğitim programları değişik üniversitelerden alanlarında uzman ve akademisyenlerden oluşan 22 kişilik eğitimci kadrosu ile eğitim süresi her biri üçer aylık üç dönem halinde toplam dokuz ay olarak uygulanmıştır.
Anne Sütü ile Beslenme Danışmanlık Eğitimi
Anne Sütü ile Beslenme Danışmanlık Eğitim konu içeriği Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, uzaktan eğitim uzmanlarımız tarafından elektronik derse dönüştürülmüştür. Eğitim programında toplam 10 ders yer almış olup eğitim Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları, doğumevleri ve devlet hastanelerinde çalışan ebe, hemşire ünvanlı sağlık çalışanlarımıza sağlanmıştır. Eğitimler AÇSAP şube müdürlerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.
Hemşirelik Hizmetleri Yönetim Eğitimi
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi“ konusunda eğitim verilmiştir. Hemşirelik hizmetleri yönetimiyle ilgili verilecek eğitimlere altyapı oluşturmak amacıyla Temel Yönetim Becerileri Eğitimi başlatılmıştır. Eğitim; Problem Çözme Teknikleri, Takım Çalışması ve Temel Yönetim Becerileri derslerinden oluşmaktadır. Bu eğitimle, Sağlık Bakanlığı kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, hemşire yöneticiler için gereksinim duyulan beceri ve yetkinliklerin sağlanması hedeflenmiştir.